změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Informace pro studenty kurzů celoživotního vzdělávání

Obecné informace

Obecné informace o kurzech celoživotního vzdělávání a o dobíhajícím kombinovaném studiu učitelství fyziky na MFF UK Praha jsou uvedeny na stránkách fakulty. Níže naleznete informace, které jsou určeny zájemcům o studium, ale zejména současným studentům učitelství fyziky, o něž se stará Katedra didaktiky fyziky MFF UK.

Aktuální informace pro jednotlivé ročníky

Informace pro letní semestr 2023/24

Kurz celoživotního vzdělávání

KDF MFF UK nabízí dva kurzy celoživotního vzdělávání určené pro zájemce o získání učitelské kvalifikace. Oba kurzy jsou plánovány jako tříleté a mají akreditaci MŠMT.

  1. Absolventům odborných programů Fyzika, Matematika nebo Informatika na MFF UK nebo ekvivalentních studijních programů na jiných vysokých školách, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání o učitelskou kvalifikaci, je určen kurz Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele (Kurz je akreditován u MŠMT na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. pod č. j. MSMT-33846/2019-2-1151.). Průběh závěrečné zkoušky a znalostní požadavky.
  2. Absolventům učitelských programů na jiných vysokých školách, kteří si chtějí doplnit svou kvalifikaci o aprobační předmět fyzika, je určen kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika (Kurz je akreditován u MŠMT na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. pod č. j. MSMT-24545/2018-2-824.).

Podrobný popis obou kurzů a jejich studijní plány naleznete zde.

Bakalářské studium

Od školního roku 2019/20 nelze již začít kombinované studium.

Studijní plány pro kombinované studium jsou shodné se studijními plány pro prezenční studium (s výjimkou tělesné výchovy).

Studenti kombinovaného studia se nemusí účastnit jednotlivých přednášek a cvičení (účast je vyžadována pouze u vybraných předmětů jako jsou např. Fyzikální praktika). Na druhou stranu ale podle svých možností a zájmu mohou navštěvovat povinnou i výběrovou výuku spolu se studenty denního studia a účastnit se i dalších akcí, které jsou pro tyto studenty organizovány.

Magisterské studium

Od školního roku 2019/20 nelze již začít kombinované studium.

Studijní plány pro kombinované studium jsou shodné se studijními plány pro prezenční studium.

Studenti kombinovaného studia se nemusí účastnit jednotlivých přednášek a cvičení (účast je vyžadována pouze u vybraných předmětů jako jsou např. Fyzikální praktika či Praktika školních pokusů). Na druhou stranu ale podle svých možností a zájmu mohou navštěvovat povinnou i výběrovou výuku spolu se studenty denního studia a účastnit se i dalších akcí, které jsou pro tyto studenty organizovány.

Výuka probíhá po předchozí domluvě s vyučujícími formou osobních konzultací.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.