změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Informace pro studenty kombinovaného studia a kurzu celoživotního vzdělávání

Pozor: Od školního roku 2019/20 nelze již začít kombinované studium.

Obecné informace

Obecné informace o kombinovaném studiu učitelství fyziky a o kurzu Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika na MFF UK Praha jsou uvedeny na stránkách fakulty. Níže naleznete informace, které jsou určeny zájemcům o studium, ale zejména současným studentům učitelství fyziky, o něž se stará Katedra didaktiky fyziky MFF UK.

Přihlášku na kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika je možné podat do 30. srpna kalendářního roku. Nezbytnou podmínkou pro přijetí do kurzu je úspěšné složení vstupního písemného testu, který obdrží každý uchazeč po podání přihlášky a na jehož vypracování bude mít 14 dní čas.

Aktuální informace pro jednotlivé ročníky

Informace pro zimní semestr 2020/21

Kurz celoživotního vzdělávání

KDF MFF UK nabízí dva kurzy celoživotního vzdělávání určené pro zájemce o získání učitelské kvalifikace. Oba kurzy jsou plánovány jako tříleté a mají akreditaci MŠMT.

  1. Absolventům odborných programů Fyzika, Matematika nebo Informatika na MFF UK nebo ekvivalentních studijních programů na jiných vysokých školách, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání o učitelskou kvalifikaci, je určen kurz Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele (Kurz je akreditován u MŠMT na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. pod č. j. MSMT-33846/2019-2-1151.).
  2. Absolventům učitelských programů na jiných vysokých školách, kteří si chtějí doplnit svou kvalifikaci o aprobační předmět fyzika, je určen kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika (Kurz je akreditován u MŠMT na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. pod č. j. MSMT-24545/2018-2-824.).

Podrobný popis obou kurzů a jejich studijní plány naleznete zde.

Bakalářské studium

Budoucí učitelé fyziky studují v bakalářském studiu v rámci programu Fyzika a oboru Fyzika zaměřená na vzdělávání. Studenti, kteří zahájili studium v roce 2011 a dříve studují v učitelském programu Fyzika podle dvou studijních plánů. Budoucí učitelé fyziky a matematiky pro SŠ podle studijního plánu Fyzika-matematika; budoucí učitelé fyziky a matematiky pro 2. stupeň ZŠ podle studijního plánu Fyzika-matematika pro základní vzdělávání. Studenti, kteří zahájili studium po roce 2012 včetně studují již podle jednotného studijního plánu.

Studijní plány pro kombinované studium jsou shodné se studijními plány pro prezenční studium (s výjimkou tělesné výchovy).

Studenti kombinovaného studia se nemusí účastnit jednotlivých přednášek a cvičení (účast je vyžadována pouze u vybraných předmětů jako jsou např. Fyzikální praktika či Praktika školních pokusů). Na druhou stranu ale podle svých možností a zájmu mohou navštěvovat povinnou i výběrovou výuku spolu se studenty denního studia a účastnit se i dalších akcí, které jsou pro tyto studenty organizovány.

Speciálně pro posluchače „učitelského“ bakalářského studia (tj. ve studijním oboru Fyzika zaměřená na vzdělávání) v kombinované formě pořádá KDF obvykle výuku fyzikálních předmětů v pátek přibližně 1x za 14 dní (sledujte aktuální termíny viz výše!) v blocích kombinujících přednášky, semináře a konzultace.

Magisterské studium

Budoucí učitelé fyziky a matematiky studují na MFF v navazujícím magisterském studiu v programu Fyzika a oboru Učitelství fyziky - Učitelství matematiky.

Studenti kombinovaného studia se nemusí účastnit jednotlivých přednášek a cvičení (účast je vyžadována pouze u vybraných předmětů jako jsou např. Fyzikální praktika či Praktika školních pokusů). Na druhou stranu ale podle svých možností a zájmu mohou navštěvovat povinnou i výběrovou výuku spolu se studenty denního studia a účastnit se i dalších akcí, které jsou pro tyto studenty organizovány.

Výuka probíhá po předchozí domluvě s vyučujícími formou osobních konzultací.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.