změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Materiály ke stažení

Na této stránce jsou k dispozici některé materiály vytvořené na Katedře didaktiky fyziky. Jedná se např. o připravené nápady do výuky, texty vzniklé v rámci studentských prací, propagační materiály atd.

Řešení kvantitativních fyzikálních úloh

Jde o připravené aktivity do výuky fyziky, které vznikly v rámci řešení grantu GA UK číslo 374711 a jejichž cílem je rozvíjet schopnosti žáků řešit kvantitativní fyzikální úlohy. Aktivity obsahují metodické materiály pro učitele, pracovní listy pro žáky i řešení těchto listů.

Veškeré materiály jsou blíže popsány na samostatné stránce, odkud si je také můžete stáhnout.

Autorkou aktivit je Marie Snětinová.

Publikace související s výzkumy TIMSS a PISA

Česká republika se od 90. let 20. století zapojuje do dvou velkých mezinárodních výzkumů výsledků vzdělávání TIMSS a PISA. Jako součást navazujícího projektu Kompetence I vznikly publikace nabízející učitelům nové úlohy vytvořené na základě analýz slabin českých žáků ve výše zmíněných výzkumech. Součástí publikací je vždy i charakteristika příslušného výzkumu a stručná analýza výsledků českých žáků.

Publikace jsou dostupné na samostatné stránce, odkud si je také můžete stáhnout.

Příručky pro výuku vybraných partií elektřiny a magnetismu

V rámci Operačního projektu Praha – Adaptabilita (OPPA) vznikly čtyři příručky pro učitele zaměřené na následující témata z elektřiny a magnetismu:

Podrobný popis celého projektu i jednotlivé příručky jsou ke stažení na stránce projektu.

Náměty pro výuku elektrostatiky

V rámci dizertační práce Věry Koudelkové vznikly tři metodické materiály pro výuku elektrostatiky na střední škole, konkrétně Rozložení náboje na vodiči a izolantu, Intenzita a potenciálKapacita a kondenzátor. Součástí aktivit je podrobný popis všech experimentů a pracovní listy pro výuku.

Materiály pro výuku elektrostatiky

Školní experimenty z elektřiny a magnetismu

Pro seminář Praktikum školních pokusů II vznikly texty s návody na experimenty z elektřiny a magnetismu na základních a středních školách. Tyto texty jsou k dispozici na samostatné webové stránce věnované semináři.

Katalog námětů k opakování učiva fyziky na ZŠ formou hry

V rámci stejnojmenné diplomové práce Moniky Šrajlové bylo podrobně zpracováno šest her na různá fyzikální témata. Hry rozvíjejí klíčové kompetence základního vzdělávání, ve vyučování pomáhají při opakování, procvičování a prohlubování probrané látky. Poskytují zpětnou vazbu o znalostech žáků a jejich slabých i silných stránkách. Zaměřují se na uvědomování si souvislostí mezi fyzikálními teoriemi a reálnou situací nebo mezi různými fyzikálními teoriemi, na odhalení nesprávných intuitivních představ, na modelování fyzikálních situací a uvědomování si mezí platnosti modelů, na práci s grafy a řešení příkladů.

Plný text diplomové práce si můžete stáhnout zde.

Dále jsou ke stažení materiály k jednotlivým aktivitám, jmenovitě ke hrám Hledej chybu, Věřte nevěřte, Částice na scéně, Střípky informacíGrafseso:

Materiály ke hrám – v editovatelné podobě (formáty .docx a .pptx)

Materiály ke hrám – ve formátu .pdf

Aktivity do výuky jaderné fyziky

Ve spolupráci se společností ČEZ, a. s. vznikla brožurka nazvaná Jaderné hrátky, která poskytuje učitelům ZŠ a SŠ, ale i dalším zájemcům z řad rodičů či vedoucích různých zájmových kroužků nápady na aktivity, které modelují základní jevy týkající se atomového jádra. Na ni později navázala brožurka Učíme jadernou fyziku určená učitelům na středních školách a přinášející náměty diskuzního či problémového charakteru. Obě publikace kladou velký důraz na aktivitu studentů a jsou v současné době ke stažení na webových stránkách autorky Zdeňky Koupilové (dříve Broklové), nebo na webu vzdělávacího portálu společnosti ČEZ Svět energie.

Jaderné hrátky – ke stažení ve formátu .pdf

Učíme jadernou fyziku – ke stažení ve formátu .pdf

Doprovodné elektronické materiály k oběma publikacím jsou umístěné na tomto webu.

Aktivity do výuky kvantové fyziky

Kvantová fyzika nemusí být pouze téma pro vysokoškoláky. Na těchto stránkách naleznete materiály s náměty na aktivity z kapitoly nazývané často Vznik kvantové fyziky nebo Pokusy vedoucí ke kvantové fyzice. Náměty jsou zpracovány tak, aby byly zvládnutelné středoškolskými studenty a aby studenti při práci s experimentálními daty sami formulovali hypotézy a závěry.

Dále může ve výuce posloužit projekt Orbitaly, který je zaměřen na vizualizaci vlnových funkcí a hustot pravděpodobnosti (tzv. orbitalů) pro různé stavy elektronu v atomu vodíku; vše je dále doplněno úlohami.

Optická demonstrační sada a další podklady pro 3D tisk

Na naší katedře je s pomocí 3D tisku Karlem Havlíčkem a Matějem Rystonem vyvíjena optická demonstrační sada pro výuku geometrické optiky. Pro nekomerční použití jsou k dispozici návody k výrobě a modely součástek pro 3D tisk.

Na webu Fyzikář 3D lze nalézt katalog všech možných námětů na použití 3D tisku pro výrobu fyzikálních pomůcek. Autorem stránek je Karel Havlíček.

Metodicky rozpracované fyzikální pokusy pro předškolní a mladší školní děti

V rámci bakalářské práce Anety Čermákové Motivace předškolních a mladších školních dětí k fyzice prostřednictvím příběhů vznikly dva pohádkové příběhy, do kterých je vloženo šest fyzikálních experimentů.

Texty příběhů i podrobný popis provedení pokusů jsou k dispozici na FyzWebu.

Rozvoj poznávacích operací prostřednictvím fyzikálních úloh

Fyzikální úlohy, které zadáváme žákům, nemusí zohledňovat pouze fyzikální témata, ale také různé poznávací operace (např. syntézu, transformaci, indukci,...). Charakteristika poznávacích operací a konkrétní úlohy jsou uvedeny v diplomové práci Alice Kürtiové Fyzikální úlohy k rozvoji různých poznávacích operací.

Materiály pro výuku jsou ke stažení ZDE, celá práce je veřejně dostupná v Repozitáři závěrečných prací UK.

Fyzikální aktivity pro skauty

V diplomové práci Miroslava Brynycha Fyzikální vzdělávání jako součást volnočasových aktivit vzniklo 7 mimoškolních fyzikálních aktivit pro skauty, ale také na školní výlet, adaptační kurz, do volnějších hodin apod. – např. pád vajíčka, házení papírem, nákladní lodě atd.

Popis aktivit je ke stažení ZDE.

Jak je to s matematickým kyvadlem?

Silový diagram matematického kyvadla nebývá v českých, ani zahraničních učebnicích znázorňován správně. Fyzikálně adekvátní zobrazení sil je uvedeno v článku Síly působící na matematické kyvadlo na 7 + 1 způsob Vojtěcha Žáka (str. 272 až 274).

ICT ve fyzice

V rámci řešení projektu Podpora a zkvalitnění přípravy učitelů matematiky, fyziky a informatiky na MFF UK vznikl na KDF metodický text ukazující příklady dobré praxe využití digitálních technologií ve výuce fyziky na základních školách.

Celá brožura ke stažení

Konceptuální testy

Česká verze konceptuálního testu z termiky

Konceptuální test Thermal Concept Evaluation (TCE, odkaz na originální znění) byl sestaven v roce 2001 na univerzitě v australském Perthu, autory jsou Marjan Zadnik a Shelley Yeo. Test se věnuje každodenním tepelným jevům a je možné zadat jej jak na základní, tak na střední škole. Do češtiny byl test přeložen (a upraven) v rámci disertační práce Petra Kácovského.

Česká verze testu TCE

Konceptuální test z elektřiny a magnetismu (KTEM)

Test pokrývá základní koncepty týkající se převážně elektrického a magnetického pole, je určen pro použití na středních školách. Vychází z testu CSEM (Conceptual Survey of Electricity and Magnetism, autoři Maloney, D. P. a kolektiv), který byl poprvé publikován v roce 2001, ale je výrazně zjednodušen a doplněn o otázky pokrývající další témata českého středoškolského kurikula. Test byl vytvořen a pilotován v rámci disertační práce Věry Koudelkové.

Test KTEM

Komentář k testu a identifikované miskoncepce

Propagační letáky KDF

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:30. 10. 2014
V případě problémů se obraťte na Webmastera.