změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Řada fotografií oddělující text

Dobře učit fyziku není žádná sranda - ale je to radost na celý život!

Proč být fyzikářem / fyzikářkou?Proč se stát učitelem/učitelkou fyziky?

Představte si zaměstnání, ve kterém máte:

Jde o nereálnou profesi snů? Podle dokumentu jedné britské organizace, jehož text jsme tu parafrázovali a trochu rozšířili, je popisovaným povoláním právě

učitel fyziky.

Neplatí to jen ve Velké Británii. Podobně svou profesi hodnotí i řada výborných a nadšených učitelů fyziky u nás. Konec konců pro volbu povolání učitele fyziky mluví i pragmatické argumenty:

Jmenovat ale můžeme i obecnější důvody:

Podporu pro uvedená tvrzení můžeme nalézt v různých evropských dokumentech a programech (např. dokumenty Evropské unie nebo programu Science On Stage). Fyzikálnímu a matematickému vzdělávání rozhodně nehrozí zánik - naopak je rozvíjejícím se, ceněným a podporovaným oborem.

nahorunahoru
Řada fotografií oddělující text

Proč studovat učitelství fyziky právě na MFF?

Důvodů vidíme více. Shrňme je do několika skupin:

MFF vždy poskytovala svým studentům velmi dobrý odborný základ, a to jak ve fyzice, tak v matematice. Kladem (a do velké míry jedinečným rysem) je rozsáhlé odborné zázemí naší fakulty. Ve fyzice sahá od elementárních částic po astrofyziku, od biofyziky po meteorologii, od teoretické fyziky po aplikace fyziky kovů či makromolekulární fyziku - a to jsme mnoho oborů nejmenovali. Dveře laboratoří jsou otevřené i studentům učitelských oborů, kteří si tak mohou „na vlastní kůži” vyzkoušet, jak vypadá práce současného špičkového fyzika či matematika.

Výběrový seminář Elektřina a magnetismus krok za krokem

Výběrový seminář Elektřina
a magnetismus krok za krokem

Obecně se snažíme o bourání bariér mezi:

A v neposlední řadě se také snažíme odstranit bariéru

Účast studentů na mnoha neformálních akcích a přátelská atmosféra v učebnách nás přesvědčuje, že to má smysl. Míru, v jaké se nám daří dobré vztahy mezi studenty a vyučujícími vytvářet, nejlépe posoudí studenti. Přijďte si k nám vyzkoušet, jak nám to funguje.

Kromě povinných předmětů (viz studijní plán, tzv. „Karolínka” na webu MFF UK) nabízíme i mnoho dalších věcí. Výběrových přednášek, seminářů a dalších akcí se tradičně s chutí účastní většina studentů. Několik seminářů již bylo zmíněno výše, ale naše nabídka je mnohem širší, uveďme ještě několik příkladů:

Z předchozího výčtu je patrné, že důvodů, proč studovat učitelství na MFF UK, vidíme opravdu mnoho. Pokud bychom ale měli vše shrnout do jediné věty, tak za největší klad studia učitelství na naší fakultě považujeme velkou otevřenost a vstřícnost vyučujících a neobvykle širokou nabídku možností, jak studium přizpůsobit konkrétním zájmům a potřebám každého studenta.

nahorunahoru
Řada fotografií oddělující text

Jaké jsou možnosti během studia aneb nabídka dalších aktivit

Naše nabídka se neomezuje jen na aktivity v posluchárnách a laboratořích. Pokud máte chuť, můžete u nás zažít i leccos dalšího:

Jarní soustředění pro budoucí učitele fyziky

Jarní soustředění pro budoucí
učitele fyziky v Malé Hraštici

Pracovníci katedry didaktiky fyziky rozvíjejí své aktivity v řadě směrů: spolupracují s odbornými fyzikálními katedrami, provádějí pedagogický výzkum, věnují se oblasti distančního vzdělávání, rozvoji jednoduchých fyzikálních experimentů, tvorbě učebnic, podpoře fyzikálního vzdělávání na školách a řadě dalších věcí. Pracovníci katedry se angažují v řadě projektů a také v evropském programu Science On Stage zaštiťovaného předními evropskými vědeckými institucemi.

Žádnou z těchto aktivit nevyžadujeme, ani nevnucujeme. Budete-li mít chuť, můžete se do nich podle svého zájmu zapojit. Mnozí studenti také například v posledním ročníku studia již na částečný úvazek učí na školách, což vítáme a podporujeme.

Po skončení magisterského studia je tu pro zájemce ještě další možnost: doktorské (studium v oboru 4F-12: Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky. Toto studium vede k titulu Ph.D., zejména jde ale příležitost leccos dalšího se naučit a udělat kus další zajímavé a užitečné práce.

nahorunahoru
Řada fotografií oddělující text

Jak u nás studovat a kde sehnat další informace?

Chcete-li se stát učiteli matematiky a fyziky, přihlaste se na obor Fyzika zaměřená na vzdělávání. V přihlášce zvolte studijní program Fyzika (B1701), studijní obor Fyzika zaměřená na vzdělávání (7504R183). Na daném oboru budete studovat fyziku i matematiku; po jeho absolvování vás pak uvítá navazující magisterské studium, v němž budete současně studovat obory Učitelství fyziky a Učitelství matematiky. Ve výsledku z vás bude plnohodnotný učitel fyziky a matematiky na středních a základních školách, tedy budete mít aprobaci pro oba tyto předměty (důležité informace o studiu učitelství).

Podrobné informace o přijímacím řízení, studijních plánech atd. naleznete na webových stránkách Matematicko-fyzikální fakulty:

Řada fotografií oddělující text
http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2. 6. 2005
V případě problémů se obraťte na Webmastera.